วาระงานผู้บริหารจังหวัดเลย
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566

เวลา ภารกิจ สถานที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566