วาระงานผู้บริหารจังหวัดเลย
วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2563

เวลา ภารกิจ สถานที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2563