วาระงานผู้บริหารจังหวัดเลย
วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

เวลา ภารกิจ สถานที่ เจ้าของเรื่อง หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562