วาระงานผู้บริหารจังหวัดเลย
วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566

เวลา ภารกิจ สถานที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566