วาระงานผู้บริหารจังหวัดเลย
วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

เวลา ภารกิจ สถานที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2565