วาระงานผู้บริหารจังหวัดเลย
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

เวลา ภารกิจ สถานที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563