วาระงานผู้บริหารจังหวัดเลย
วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เวลา ภารกิจ สถานที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563