วาระงานผู้บริหารจังหวัดเลย
วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564

เวลา ภารกิจ สถานที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564