วาระงานผู้บริหารจังหวัดเลย
วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565

เวลา ภารกิจ สถานที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565