อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
18.56
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
18.56
ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 1
หลวงศรีสงคราม (ท้าวคำแสน)
พ.ศ. ๒๓๙๖
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 2
หลวงศรีสงคราม (เหง้า)
พ.ศ. -
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 3
หลวงราชภักดี (สนธ์)
พ.ศ. พ.ศ. ๒๔๑๖
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 4
หลวงวิเศษจางวาง
พ.ศ. -
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 5
พระศรีสงคราม (มณี เหมาภา)
พ.ศ. พ.ศ. ๒๔๔๖ – ๒๔๕๐
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 6
พระรามฤทธี (สอน วิวัฒนปทุม)
พ.ศ. พ.ศ. ๒๔๔๖ – ๒๔๕๐
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 7
พระรณกิจปรีชา (รื่น สุคนธ์หงษ์)
พ.ศ. พ.ศ. ๒๔๕๒ – ๒๔๕๕
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 8
พระภักดีสงคราม (ดิษฐ โกมลบุตร)
พ.ศ. พ.ศ. ๒๔๕๕ – ๒๔๕๖
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 9
พระยาประเสริฐสุนทราศัย (กระจ่าง สิงหเสนีย์)
พ.ศ. พ.ศ. ๒๔๕๖ – ๒๔๖๓
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 10
พระยาบรมราชบรรหาร (เย็น ภระมรทัต)
พ.ศ. พ.ศ. ๒๔๖๔ – ๒๔๖๖
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 11
พระยาศรีนครชัย (ประสงษ์ อมาตยกุล)
พ.ศ. พ.ศ. ๒๔๖๖ – ๒๔๗๕
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 12
หลวงวิวิธสุรการ (ถวิล เจียรมานพ)
พ.ศ. พ.ศ. ๒๔๗๖ – ๒๔๘๒
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 13
หลวงอนุการนพกิจ (ปรารภ สุรัสวดี)
พ.ศ. พ.ศ. ๒๔๘๒ – ๒๔๘๓
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 14
หลวงนิคมคณารักษ์ (เทียน กำเนิดเพชร)
พ.ศ. พ.ศ. ๒๔๘๓ – ๒๔๘๗
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 15
นายทำนุก รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
พ.ศ. พ.ศ. ๒๔๘๗ – ๒๔๙๐
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 16
นายเหลือบ ปราบสัตรู
พ.ศ. พ.ศ. ๒๔๙๐ – ๒๔๙๑
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 17
นายชุณห์ นกแก้ว
พ.ศ. พ.ศ. ๒๔๙๑ – ๒๔๙๔
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 18
ขุนศรีวิเศษ (ยงยุทธ ศรีวิเศษ)
พ.ศ. พ.ศ. ๒๔๙๔ – ๒๔๙๕
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 19
นายปรุง พหูชนม์
พ.ศ. พ.ศ. ๒๔๙๕ – ๒๔๙๗
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 20
พ.ต.ท. ต่อศักดิ์ ยมนาค
พ.ศ. พ.ศ. ๒๔๙๗ – ๒๔๙๙
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 21
นายพยุง ตันติลีปิกร
พ.ศ. พ.ศ. ๒๔๙๙ – ๒๕๐๐
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 22
นายสมบัติ สมบัติทวี
พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๐๐ – ๒๕๐๑
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 23
นายกิติ ยธการี
พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๐๑ – ๒๕๐๕
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 24
ร.ต.ท. เรือง สถานานนท์
พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๐๕ – ๒๕๐๘
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 25
นายกำเกิง สุรการ
พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๐๘ – ๒๕๑๒
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 26
นายสะอาด เหมศรีชาติ
พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๑๒ – ๒๕๑๔
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 27
นายวิจิน สัจจะเวทะ
พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๑๔ – ๒๕๑๖
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 28
นายสวัสดิ์ เฉลิมพงศ์
พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๑๖ – ๒๕๑๙
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 29
นายเฉลียว จรัสศรี
พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๑๙ – ๒๕๒๐
ผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่ 30
นายชาญ พันธุมรัตน์
พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๒๑
ไปที่หน้า