อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
06.58
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
06.58
รู้จักผู้ว่าราชการจังหวัด
ชื่อ :
นายทวี เสริมภักดีกุล
ตำแหน่ง :
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ประวัติ :

ชื่อ-สกุล : นายทวี เสริมภักดีกุล
วัน/เดือน/ปีเกิด :   08 มกราคม 2508
ตำแหน่งปัจจุบัน :  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ดำรงตำแหน่ง :      02 ธันวาคม 2565 – ปัจจุบัน

_______________________________________

ประวัติการทำงาน :
- นายอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 8) อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2551
- นายอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 8) อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย พ.ศ. 2554
- นายอำเภอ (ผู้อำนวยการระดับต้น) อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย พ.ศ. 2555
- นายอำเภอ (ผู้อำนวยการระดับสูง) อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย พ.ศ. 2557
- นายอำเภอ (ผู้อำนวยการระดับสูง) อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย พ.ศ. 2558
- ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง พ.ศ. 2558
- ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง พ.ศ. 2558 - 2560
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2560 - 2561
- รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1 ตุลาคม 2561 – 1 ธันวาคม 2565
- ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 2 ธันวาคม 2565 – ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา :
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณทิต เกียรตินิยมดี (NIDA)
เกียรติประวัติ :    
- รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2555
- รางวัลพัฒนากองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2557
- รางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระดับจังหวัด ของกรมการปกครอง ปี 2558
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :     
- ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2563
- ประถมภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2557
- เหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ.2556
- ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2559
- ทวิติยาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2545
การอบรม/ศึกษาดูงาน :     
- หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 52 พ.ศ.2545
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 59 พ.ศ.2555
- หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง(ป.ย.ป.2/1)" รุ่นที่ 4 พ.ศ.2561
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 63 ปี 2563 – 2564
เบอร์โทรศัพท์ :     042-811683