อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
05.48
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
05.48
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดเลย ร่วมกับ กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี (กองบังคับการควบคุมที่ 3) จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์สื่อมวลชน” แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสร้างเครือข่ายเพื่อขยายความร่วมมือสร้างการรับรู้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน
24 มีนาคม 2566

 

วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 17.30 น. ที่ร้านอาหารสองเพลา อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย, นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย, พันเอก พุทธิวัฒน์ สิริพงศ์พล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเลย (ฝ่ายทหาร), พันเอก ปฏิวัติ ชื่นศรี รองผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมที่ 3 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี, พันเอก สุริวัชร์ อัครพรเดชาพงษ์ ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 21/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 บูรณาการร่วมกับประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย และคณะสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดเลย จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์สื่อมวลชน” สร้างเครือข่ายเพื่อขยายความร่วมมือสร้างการรับรู้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐและสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดเลยที่มีการประสานการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อเผยแพร่การทำงานของส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดเลย และงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน งานด้านความมั่นคงไทย – ลาว ของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ซึ่งวางกำลังป้องกันชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเลย,หนองคาย, บึงกาฬ, นครพนม และจังหวัดมุกดาหาร แนวทางการปฏิบัติในพื้นที่ชายแดนไทย - ลาว ตามกรอบพันธกิจ 3 ประการ ของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ทางด้านการเฝ้าตรวจตามแนวชายแดน, การจัดระเบียบพื้นที่ตามแนวชายแดน, การประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน และรักษาผลประโยชน์ของชาติในการสกัดกั้น การเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดน การจัดระเบียบพื้นที่ และการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน ของกองบังคับการควบคุมที่ 3 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี, หน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีและชุดงานมวลชนในพื้นที่ โดยในครั้งนี้นับเป็นการเปิดเวทีพบปะสื่อมวลชนครั้งแรก โดยได้มีตัวแทนสื่อมวลชนร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น เพื่อการพัฒนาแนวทางการสื่อสารร่วมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นที่ ถือเป็นการเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ นำเสนอการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการต่างๆ รวมทั้งฝ่ายปกครองและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดเลย ส่งต่อข้อมูลข่าวสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานกระจายสู่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ