อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
06.55
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
06.55
ข่าวประชาสัมพันธ์
อำเภอเมืองเลย เปิดอบรม “โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
23 มีนาคม 2566

อำเภอเมืองเลย เปิดอบรม “โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 น. นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเลย ที่ 2 โดยมี นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอเมืองเลย พ.ต.อ.ยุทธวัฒน์ โชคชัย รอง ผบก.ภ.จว.เลย พ.ต.อ.ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ ผกก.สภ.เมืองเลย พ.ต.อ. สมภพ แก้วรุณคำ ผกก.สภ.นาดินดำ นางทรงศิริ แก้วคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย นายสถาพร บัวระพา สาธารณสุขอำเภอเมืองเลย นายสุขสันต์ ไชยรถ ป้องกันจังหวัดเลย วิทยากร และผู้บำบัดยาเสพติด เข้าร่วมกิจกรรม

นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เป็นบุคคลที่จะต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยยึดหลัก ผู้เสพ คือ ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษา และป้องกันไม่ให้กลุ่มเสี่ยงเข้าไปเป็นเหยื่อของยาเสพติด โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนและในสังคม ให้ร่วมดำเนินการในลักษณะบูรณาการควบคู่กับมาตรการทางกฎหมาย ซึ่งการจัดการอบรมฯ ในครั้งนี้ เป็นโอกาสอันดี ที่เยาวชนจะได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้มีอาชีพ/การทำงานตามความสนใจ เสริมสร้างความแข็งแรงของสุขภาพร่างกายและจิตใจ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ สร้างความรู้ความเข้าใจไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุข

นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอเมืองเลย กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศไทยยังคงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนและสังคม โดยข้อมูลผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน ป.ป.ส. สามารถดำเนินการจับกุมผู้ค้ายาเสพติด จำนวน 266,726 ราย จำนวนคดี 258,629 คดี และปริมาณของกลางยาเสพติดที่เป็นตัวยาหลัก ได้แก่ ยาบ้า จำนวน 504 ล้านเม็ด ไอซ์ 12,561 กิโลกรัม และเคตามีน 1,206 กิโลกรัม เป็นต้น แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เข้มงวดและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศไทย พบว่า มีเยาวชนและประชาชนจำนวนไม่น้อยที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งเกิดจากความตั้งใจ และเกิดจากการหลงผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ สำหรับอำเภอเมืองเลย มีกลุ่มผู้เสพที่ได้ข้อมูลจากการประชาคมหมู่บ้าน จำนวน 462 คน ได้วางแผนการอบรม แบ่งเป็น 5 รุ่น

ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน อำเภอเมืองเลย จึงได้จัดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของอำเภอเมืองเลย ซึ่งรุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2566 รวมระยะเวลา 15 วัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน ในเขตอำเภอเมืองเลย จำนวน 50 คน ตามวัตถุประสงค์ดังนี้

1. ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดในพื้นที่ ด้วยการเสริมสร้างความแข็งแรงของสุขภาพร่างกายเสริมสร้างความแข็งแรงของจิตใจ และการปรับเปลี่ยนทัศนคติ

2. ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน ที่ได้จากการร้องขอจากผู้ปกครอง หรือแจ้งเบาะแสจากประชาชน ให้ได้เข้ารับการช่วยเหลือโดยศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด

3. ส่งเสริมให้ผู้ป่วยยาเสพติดมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง

4. เพื่อป้องกันผู้ป่วยยาเสพติดที่อาจมีอาการทางจิตเวชไม่ให้ก่อเหตุในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน

5. เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ชักจูงให้ผู้ป่วยยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เข้ารับการช่วยเหลือ โดยศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ