อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
06.04
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
06.04
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดเลย จัด โครงการ “ขยะ พลาสติก” เพิ่มคุณภาพชีวิตให้ชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖
22 มีนาคม 2566

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสี้ยว หมู่ ๖ บ้านเสี้ยวใต้ หมู่ที่ ๖ อำเภอเมือง จังหวัดเลย นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิด โครงการ “ขยะ พลาสติก” เพิ่มคุณภาพชีวิตให้ชุมชน โดยมี นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอเมืองเลย นายดิษพล บุตรดีวงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดเลย นายวุฒินันท์ โอชารส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสี้ยว หัวหน้าส่วนราชการ ชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรม

นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า จังหวัดเลยได้สนองนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” มาโดยตลอด ในการจัดการขยะมูลฝอยต้นทาง นอกจากจะรณรงค์ส่งเสริมให้ภาคครัวเรือนจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นกิจกรรมการคัดแยกขยะที่มีประสิทธิภาพแล้ว การคัดแยกขยะของภาคครัวเรือนก็ถือได้ว่า มีความสำคัญเช่นกัน เพราะจะทำให้ขยะมีมูลค่าสามารถนำมาต่อยอดสร้างสวัสดิการให้แก่ชุมชนได้ ที่สำคัญก็คือ เป็นการสร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมของชุมชนหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหมู่บ้าน ชุมชนใด สามารถจัดตั้งกองทุนขยะ ธนาคารขยะ และสามารถขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน อาจจะเป็นข้อบ่งชี้ได้ว่า หมู่บ้าน/ชุมชน สามารถจัดการขยะและลดปริมาณขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุว่า เมื่อขยะเปียกถูกคัดแยกและฝังกลบในพื้นที่ของภาคครัวเรือนและขยะรีไซเคิล ถูกคัดแยกและนำไปขาย ส่วนขยะอันตรายถูกเก็บรวบรวมรอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ก็จะเหลือขยะทั่วไปเพียงส่วนหนึ่ง ที่จะนำไปทิ้งหรือกำจัดที่สถานที่กำจัดขยะปลายทางอีกด้วย

นายวุฒินันท์ โอชารส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสี้ยว กล่าวว่า จังหวัดเลยได้ดำเนินการขับเคลื่อน แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” โดยมีกรอบการดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการเป็น ๓ ระยะ ได้แก่ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยต้นทาง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยกลางทาง และการบริหารจัดการขยะมูลฝอยปลายทาง ซึ่งจังหวัดเลยได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย ชุมชนดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง และสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมจนทำให้จังหวัดเลยได้รับรางวัลชนะเลิศจังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประเภทจังหวัดขนาดกลาง ประจำ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยการจัดทำโครงการมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด “ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งเพื่อเป็นการต่อยอดความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัด เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งเป็นแหล่งต้นทางในการสร้างขยะมูลฝอย สร้างมูลค่าขยะจากประเภทถุงพลาสติก และ กล่องนม U.H.T.จากการนำถุงพลาสติกและกล่องนม U.H.T อัดก้อนไปจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการ (ร้านรับซื้อของเก่า)

เพื่อให้เป็นรายได้เสริมแก่ประชาชนในตำบลเสี้ยว

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนเงาะของกำนันยูร การจักสานของชมรมผู้สูงอายุ และเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้สูงอายุในการออกกำลังการอีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ