อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
12.05
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
12.05
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดเลยเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเชียงคาน ประจำปี 2565
15 สิงหาคม 2565

วันนี้ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 19.30 น. ที่บริเวณลานวัฒนธรรมวัดท่าคก อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเชียงคาน ประจำปี 2565 โดยมี นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายอภินันท์ สุวรรณโค นายอำเภอเชียงคาน นายกมล คงปิ่น นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคาน หัวหน้าส่วนราชการ นักท่องเที่ยว ประชาชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายอภินันท์ สุวรรณโค นายอำเภอเชียงคาน กล่าวว่า อำเภอเชียงคาน เป็นอำเภอเล็ก ๆ ริมฝั่งแม่น้ำโขง มีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ เหมาะสมสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตที่จะหาดูได้ยากยิ่งในปัจจุบัน วัฒนธรรมประเพณีเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความดีงาม ความเจริญในชีวิตมนุษย์เป็นสิ่งที่ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยังรุ่นหลัง วัฒนธรรมเป็นวิถีชีวิตของบุคคลในสังคมที่ได้สั่งสม เลือกสรร ปรับปรุง แก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและรักษาไว้ให้เจริญงอกงาม ใช้เป็นแนวทางการอยู่ร่วมกันในสังคม ใช้เป็นเครื่องมือในการยึดโยง หล่อหลอมให้คนในชาติมีความรักความสามัคคีต่อกัน ซึ่งเป็นเครื่องมือในการสร้างความมั่นคงของชาติ ดังนั้น การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของอำเภอเชียงคานก็เป็นการแสดงออกถึงเกียรติภูมิ และความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่นให้เกิดความรัก หวงแหน เห็นคุณค่าก่อให้เกิดความรู้สึก ความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพื้นที่ ซึ่งการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความยั่งยืน และเกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

จังหวัดเลยมีแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมการท่องเที่ยวที่เป็นแม่เหล็กจำนวนมาก กระจายอยู่แทบทุกอำเภอเหมาะแก่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชิงนิเวศน์ และเชิงอนุรักษ์ ประกอบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด ด้านการบริการโรงแรมและภัตตาคาร มีแนวโน้มสูงขึ้น รวมทั้งส่วนแบ่งทางการตลาดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีแนวโน้มสูงขึ้น และจังหวัดเลยยังได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และอำเภอเชียงคานก็เป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเป็นพื้นที่สำคัญในยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัดเลย อำเภอเชียงคานจึงได้จัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี 111 ปี อำเภอเชียงคาน ขึ้น ระหว่างวันที่ 13-20 สิงหาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของพระยาศรีอรรคฮาต (ทองดี ศรีประเสริฐ ) เจ้าเมืองเชียงคานคนสุดท้าย และนายอำเภอเชียงคานคนแรก บรรพบุรุษของคนเชียงคาน ผู้สร้างบ้านแปงเมือง วางรากฐานการพัฒนาเชียงคานให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง และเป็นแบบอย่างของอนุชนคนรุ่นหลังมาจนถึงปัจจุบัน

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ