อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
13.31
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
13.31
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดเลย มอบบ้านตามโครงการบ้านกาชาดเลย เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์สภานาย
15 สิงหาคม 2565

จังหวัดเลย มอบบ้านตามโครงการบ้านกาชาดเลย เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการบ้านกาชาดเลยเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย โดยมี นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ ปลัดจังหวัดเลย นายณฐพล วิถี นายอำเภอเมืองเลย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ ชาวบ้านเข้าร่วมพิธี

นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย กล่าวว่า บ้าน หรือเฮือน คือที่อยู่อาศัยที่ให้ความอบอุ่นใจแก่ผู้อยู่อาศัย และในปัจจุบันปัญหาความยากไร้ ยากจนเป็นปัญหาลำดับต้น ๆ ของคนไทยประกอบกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันเกิดการชะลอตัว ค่าครองชีพ เครื่องอุปโภค บริโภคมีราคาสูง รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย เหล่ากาชาดจังหวัดเลยได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การแก้ไขปัญหาทางสังคม การช่วยเหลือผู้สูงอายุ พิการ และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงได้จัดทำโครงการบ้านกาชาดเลย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย เพื่อการสังคมสงเคราะห์ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ หรือผู้ยากจนเป็นบุคคลที่มีจิตใจสาธารณะ เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ หรือดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขสิ่งเสพติด หรือเป็นผู้ที่ได้ลดละเลิกอบายมุข เป็นบุคคลที่ไม่ทอดทิ้งบุพการีและบุตร เป็นบุคคลที่ขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ หรือมีความอดทนต่อสู้กับความยากลำบากและต้องให้ได้บุคคลที่สังคมยอมรับว่าเป็นคนดี โดยใช้การคัดเลือกจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านอย่างแท้จริง และผ่านการคัดเลือกจากนายอำเภอท้องที่ ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดเลยได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างบ้านแต่ละหลัง จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) โดยวันนี้ได้มอบบ้านจำนวน 4 หลัง ได้แก่ 1.นายรุ่งอรุณ พิมสาลี อยู่บ้านโนนสวาท หมู่ที่ 2 ตำบลท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง 2.นายกฤตพล นันทกุล อยู่บ้านหนองดอกบัว หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย 3.นางพัชรี สุพรมอินทร์ อยู่บ้านกกดู่ หมู่ที่ 10 ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย และ 4. นายตาล ส้านสิงห์ อยู่บ้านส้าน หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ