อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
06.47
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
06.47
ข่าวประชาสัมพันธ์
ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย มอบเงินจัดตั้งกองทุนกู้ยืม เพื่อเป็นทุนการศึกษาบุตรของผู้มีรายได้น้อย จำนวน 30,000 บาท และขับเคลื่อนนโยบาย “ที่ว่างสร้างอาหาร” ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
31 พฤษภาคม 2564

วันที่ 28 พ.ค.64 ที่ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย ก่อนเข้าวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ รัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 5/2564 นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย เป็นประธานมอบเงิน จำนวน 30,000 บาท ให้ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย เพื่อจัดตั้งกองทุนเงินกู้ ทุนการศึกษาไว้ให้กู้ยืม สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของส่วนราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่มีรายได้น้อย โดยมี นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ ปลัดจังหวัดเลย เป็นตัวแทนรับมอบ

กระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยแจ้งให้ทุกจังหวัดขับเคลื่อน และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สมาคมแม่บ้านมหาดไทยจึงได้มีการดำเนินนโยบายที่มีความสอดคล้องกับกระทรวงมหาดไทย โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินโครงการครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะในครัวเรือน ตามหลัก 3R และกิจกรรมที่ได้ดำเนินการโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้คือ “ที่ว่างสร้างอาหาร” เป็นการปลูกพืชผักภายในครัวเรือน ซึ่งได้นำปุ๋ยที่ได้จากการทำขยะอินทรีย์ตามหลัก 3R มาบำรุง พืชผัก เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ เป็นต้น ทั้งนี้ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยได้สนับสนุนเงินเพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย“ ที่ว่างสร้างอาหาร” ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับแต่ละอำเภอ ๆ ละ 10,000 บาท ทั้ง 14 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเลย, อำเภอท่าลี่, อำเภอเชียงคาน, อำเภอเอราวัณ, อำเภอวังสะพุง, อำเภอผาขาว, อำเภอด่านซ้าย, อำเภอหนองหิน, อำเภอภูกระดึง, อำเภอนาแห้ว อำเภอภูเรือ, อำเภอปากชม, อำเภอภูหลวง และ อำเภอนาด้วง

ภาพ/ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ