อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
05.41
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
05.41
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดเลย จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564
22 เมษายน 2564

นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 ที่กลุ่มแปลงใหญ่แก้วมังกรตำบลร่องจิก (ศพก.เครือข่าย) บ้านนาขามป้อม หมู่ที่ 4 ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดยมี นางสาวภูมารินทร์ คงเพียรธรรม นายอำเภอภูเรือ นายประดิษฐ์ อินตาพรม เกษตรจังหวัดเลย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และวิสาหกิจชุมชน เกษตรจากทุกตำบลในอำเภอภูเรือ ร่วมงานประมาณ 200 คน

นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรในพื้นที่ในการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีต้นทุนในการผลิตที่ลดลง มีรายได้เพิ่มขึ้น และยังเป็นการทำการเกษตรที่ยั่งยืนในอนาคต รวมไปถึงการลดต้นทุนการผลิตและเชื่อมโยงด้านการตลาด อีกทั้งเป็นการถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ ช่องทางการตลาด แหล่งข้อมูล การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเอง ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง รวมทั้งนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา

นายประดิษฐ์ อินตาพรม เกษตรจังหวัดเลย กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ โดยจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในระดับชุมชนอำเภอละ ๑ ศูนย์ รวม ๘๘๒ ศูนย์ทั่วประเทศ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของเกษตรกรและประชาชนที่สนใจในด้านการเกษตรต่าง ๆ จากสถานที่จริง โดยเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบ ที่ทำอาชีพการเกษตรและประสบผลสำเร็จ และจากฐานเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯ สามารถลดต้นทุนการผลิต ผลผลิตที่ได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม พร้อมทั้งการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเกษตรกรนำความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง โดยจัดให้มีฐานเรียนรู้ต่าง ๆ จากหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 8 ฐาน ประกอบด้วย ฐานเรียนรู้ด้านประมง, ฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์, ฐานเรียนรู้ด้านบัญชีครัวเรือน, ฐานเรียนรู้การลดต้นทุนอ้อยโรงงาน, ฐานเรียนรู้การผลิตและการใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสด, ฐานเรียนรู้การปลูกพืชผัก ไม้ผลเมืองหนาว และ ฐานเรียนรู้เรื่อง สารชีวภัณฑ์ พร้อมทั้งได้มีเครือข่าย ศพก. และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้นำสินค้าเกษตร สินค้าแปรรูปมาจำหน่ายอีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ