อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
17.24
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
17.24
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ว่าฯ เลย เปิดมหกรรมนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเลย
25 มีนาคม 2564

วันนี้ 25 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน มหกรรมนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเลย โดยมีนายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย สถานศึกษา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ตลอดจนผู้เข้ารับร่วมมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จาก สถานศึกษา ชุมชน สถานพินิจฯ เรือนจำ และสำนักงานคุมประพฤติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเลย จำนวน 250 คน พร้อมกันที่ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

นายกายสิทธิ์ แก้วยาศรี รองนายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าวว่า เนื่องด้วยปัจจุบัน ยาเสพติด เป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการ แก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน ที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และเยาวชน จึงทรงพระกรุณาธิคุณรับเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือ โครงการ TO BE NUMBER ONE การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นชมรมที่รวบรวม คนดี คนเก่ง และคนที่มีอุดมการณ์ที่จะสร้างกิจกรรมดีๆ ภายใต้องค์ประกอบ ๓ ก คือ กรรมการ กิจกรรม และกองทุน การพัฒนาเครือข่าย ฯ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการขับเคลื่อนงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดเลย เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม ในการขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE และการจัดตั้งศูนย์เพื่อใจ TO BE NUMBER ONE อย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และยั่งยืน ทั้งใน สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สถานพินิจฯ เรือนจำ และสำนักงานคุมประพฤติ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย จึงได้จัดมหกรรมนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเลย ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเลย เพื่อเป็นตัวแทนในการนำเสนอระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 29 มีนาคม 2564

2. ประชาสัมพันธ์ TO BE NUMBER ONE IDOL ตัวแทนจังหวัดเลยสู่ระดับประเทศ

3. ขับเคลื่อนการดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE ในจังหวัดเลย

ผู้เข้ารับร่วมมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จาก สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สถานพินิจฯ เรือนจำ และสำนักงานคุมประพฤติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเลย จำนวน 250 คน และได้รับการสนับสนุนวิทยากรวิพากย์ จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ TO BE NUMBER ONE จากหวัดหนองบัวลำภู และคณะ

ทั้งนี้ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้เชิญชวนข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ขาวจังหวัดเลย ร่วมรณรงค์สร้างกระแสการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการสวมใส่เสื้อ TO BE NUMBER ONE ทุกวันพุธ สามารถสั่งจองเสื้อ ได้ที่ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย โทร. 081 708 3113 , 083 145 5780 ต่อ 301

ภาพ/ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ