อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
16.35
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
16.35
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดเลย มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2563
15 มีนาคม 2564

วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา10.30 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดเลย เป็นประธานมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ห้องประชุมศรีสองรักชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย โดยมีนายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ ปลัดจังหวัดเลย นายณัฐพงษ์ พรชัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย นางไคริกา ศิรประภาเดโช ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ ครู นักเรียน เข้าร่วมพิธีฯ

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวให้โอวาท แก่นักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทานฯ คณะครู และผู้ร่วมงาน ว่า มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อกำเนิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรของพระองค์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสานพระราชปณิธาน ในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย ทรงห่วงใยทุกข์ยากของราษฎรเป็นอันดับแรก ได้พระราชทานแนวทางในการปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เป็นระบบ รวดเร็ว และไม่ซ้ำซ้อน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย ให้สามารถมีกำลังใจในการดำรงชีวิต ต่อสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไปได้ พร้อมทั้งมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ให้แก่บุตรในครอบครัวที่บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง เสียชีวิตจากภัยต่าง ๆ ให้สามารถมีโอกาสศึกษาเล่าเรียน สร้างอนาคตที่ดี และเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวต่อไป

ทั้งนี้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้อนุมัติทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2563 แก่นักเรียนทุนที่กำลังศึกษาอยู่ในพื้นที่จังหวัดเลย จำนวน ๗ ดังนี้ 1.นางสาวเบญจมาศ ไชยธงรัตน์ 2.นางสาวมยุรินทร์ ชาปัญญา 3.นางสาวจริยา อินทรนาง 4.นางสาววรรณิสา ศิริมาตร 5.นายรัชพล แก้วนิล 6.นายธนาณัติ แช่สง 7.นางสาวพรรณวษา มุงคุณ และมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุอัคคีภัย จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายยุทธชัย พิมพามา บุตรของผู้เสียชีวิตจากเหตุอัคคีภัย บ้านโพนแท่น ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวย้ำว่า ขอให้นักเรียนทุนพระราชทานฯ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองดีของประเทศ ขอน้อมนำพระราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชริลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อปี พ.ศ. 2555 มาเพื่อให้นักเรียนทุนได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติ ความว่า “นักเรียนทุนทุกคน เมื่อได้รับโอกาสในการศึกษาสมดังที่ได้ตั้งใจแล้ว ก็ขอให้ใช้โอกาสอันดีนี้พัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน ให้เป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมทั้งวิชาความรู้ ความฉลาดสามารถ และคุณธรรม จะได้นำไปใช้เป็นเครื่องมือสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่ตนเอง และบ้านเมืองในอนาคต สืบไป”

ภาพ/ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ