อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
23.54
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
23.54
ข่าวประชาสัมพันธ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นผู้แทนพระองค์ มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมในโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง”
16 กุมภาพันธ์ 2564

วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 09.00 น. ทีเรือนจำจังหวัดเลย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีปิดโครงการ พระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมฯ โดยมีนางอัจนา ทุยทรัพย์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเลย นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ ปลัดจังหวัดเลย นายชาญชัย คงทัน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย และหัวหน้าส่วนราชราชการ ร่วมพิธีฯ

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” กรมราชทัณฑ์ จนสำเร็จผลอย่างน่าชื่นชมผู้สำเร็จการอบรมในโครงการนี้ทุกคนถือได้ว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ที่จะนำไปประกอบอาชีพการงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและผู้อื่น รวมทั้ง เป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองขอให้ทุกคนตั้งความหวังที่จะร่วมแรง ร่วมใจดำเนินชีวิต และประกอบสัมมาชีพเลี้ยงตัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานไว้เพื่อความผาสุกมั่นคงของแต่ละบุคคล ตลอดจนสังคมและประเทศชาติ สมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชปรารถนาให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข

นางอัจนา ทุยทรัพย์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเลย กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ และการดำรงชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่า รวมทั้งผู้ต้องขัง ซึ่งเมื่อพ้นโทษไปแล้วให้สามารถดำเนินชีวิต และประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้ จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” ซึ่งประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด การฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก สำหรับการฝึกโครงการพระราชทาน “โคก หนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” จัดฝึกอบรมเป็นเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 โดยแบ่งการฝึกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การอบรมพึ่งตนเองด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่ 2 การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย การออกแบบแนวความคิดการบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็ก การประยุกต์ทฤษฎีใหม่ แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคม ลงบนกระดาษ การสร้างพื้นที่จำลอง (Table Top Exercise) และวางแผนการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพออยู่ พอกิน พอใช้ และพอร่มเย็น การปฏิบัติในพื้นที่จริงมีขนาด 1 งาน หรือ 412 ตารางเมตร ตามทฤษฎีใหม่ แบบชาวบ้าน ปั้นโคกขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคม ขั้นที่ 3 การสรุปและประเมินผล การฝึกอบรมในครั้งนี้ มีผู้สำเร็จการฝึก จำนวนทั้งสิ้น 234 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ