อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
23.09
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
23.09
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดเลย เปิดตลาดประชารัฐ New Normal ตุ้มโฮม ฮักแพง ฮั่นแน๊ว ตำบลเมือง เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน
8 กุมภาพันธ์ 2564

ที่ตลาดประชารัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง จังหวัดเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐ New Normal ตุ้มโฮม ฮักแพง ฮั่นแน๊ว ตำบลเมือง โดยมี นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย นายณัฐพล เหลืองวงศ์ไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดเลย นายอาคม คณะศิริวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง ผู้ประกอบการ เข้าร่วมงาน โดยมีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ตลาดประชารัฐ New Normal ตุ้มโฮม ฮักแพง ฮั่นแน๊ว ตำบลเมือง เป็นการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ New Normal ตุ้มโฮม ฮักแพง ฮั่นแน๊ว ตำบลเมือง ภายใต้โครงการตลาดประชารัฐ เป็นโครงการที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการเพิ่มโอกาสเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ บนวิถีพอเพียง โดยการเพิ่มพื้นที่และหาพื้นที่ใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการ เกษตรกร รวมถึงผู้ที่ต้องการหารายได้เสริม ให้ได้มีพื้นที่ขายสินค้าเพิ่มขึ้น และเป็นนโยบายการสร้างความมั่นคงทางอาหาร จังหวัดเลยสนับสนุนให้เกิดพื้นที่การผลิตอาหารปลอดภัย ภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยของจังหวัดเลย (Loei Safety Food) LSF ประกอบกับปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) รัฐบาลจึงได้จัดทำโครงการเราชนะ เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน โดยจะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชนวงเงินไม่เกินเดือนละ 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน ซึ่งอำเภอเมืองเลยร่วมกับธนาคารกรุงไทย ได้จัดเจ้าหน้าที่มาเปิดรับลงทะเบียนในพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน และร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการกับภาครัฐอีกด้วย

นายอาคม คณะศิริวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านการสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมเข้าถึงทรัพยากรแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ ประกอบกับนายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 กันยายน ๒๕๖๐ ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาดชุมชน เพื่อให้เกษตรกรผู้มีรายได้ในชุมชน รวมทั้งผู้ประกอบการที่ไม่มีสถานที่จำหน่าย ได้มีสถานที่ค้าขาย เป็นการยกระดับสินค้าชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน ตำบลเมืองมีเกษตรกรและผู้ประกอบการ มาร่วมค้าขายกับตลาดประชารัฐ ตุ้มโฮม ฮักแพง ฮั่นแน๊ว ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมือง ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เริ่มแรกจำนวน 39 ราย ทั้งนี้คณะกรรมการตลาดประชาตุ้มโฮม ฮักแพง ฮั่นแน๊ว ได้กำหนดรูปแบบการจัดตลาดประชารัฐ ตุ้มโฮม ฮักแพง ฮั่นแน๊ว เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้า ผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีศักยภาพ แต่ขาดช่องทางการจำหน่าย เพื่อสร้างการเรียนรู้ สร้างรายได้ และประสบการณ์ในการค้าขายให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการที่มาลงทะเบียน จำหน่ายสินค้าในตลาดประชารัฐ ตุ้มโฮม ฮักแพง ฮั่นแน๊ว มีผู้มาร่วมจำหน่ายสินค้าจำนวน 69 ราย

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ