อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
22.45
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
22.45
ข่าวประชาสัมพันธ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นผู้แทนพระองค์ มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมในโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”
26 มกราคม 2564

วันนี้ (25 มกราคม 2564) เวลา 09.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีปิดโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ที่เรือนจำจังหวัดเลย โดยมีนางอัจนา ทุยทรัพย์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเลย นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ ปลัดจังหวัดเลย นายชาญชัย คงทัน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย และหัวหน้าส่วนราชราชการ ร่วมพิธีฯ

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำจังหวัดเลย กรมราชทัณฑ์ จนสำเร็จผลอย่างน่าชื่นชมผู้สำเร็จการอบรมในโครงการนี้ทุกคนถือได้ว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ที่จะนำไปประกอบอาชีพการงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองขอให้ทุกคนตั้งความหวังที่จะร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินชีวิตและประกอบสัมมาชีพเลี้ยงตัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานไว้เพื่อความผาสุกมั่นคงของแต่ละบุคคลตลอดจนสังคมและประเทศชาติ สมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชปรารถนาให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข

นางอัจนา ทุยทรัพย์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเลย กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ และการดำรงชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่า รวมทั้งผู้ต้องขัง ซึ่งเมื่อพ้นโทษไปแล้วให้สามารถดำเนินชีวิต และประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้ จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ซึ่งประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด การฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก สำหรับการฝึกโครงการพระราชทาน“โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” จัดฝึกอบรมเป็นเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2564 โดยแบ่งการฝึกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การอบรมพึ่งตนเองด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่ 2 การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติประกอบด้วย การออกแบบแนวความคิดการบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็ก การประยุกต์ทฤษฎีใหม่ แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคม ลงบนกระดาษ การสร้างพื้นที่จำลอง (Table Top Exercise) และวางแผนการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพออยู่ พอกิน พอใช้ และพอร่มเย็น การปฏิบัติในพื้นที่จริงมีขนาด 1 งาน หรือ 412 ตารางเมตร ตามทฤษฎีใหม่ แบบชาวบ้าน ปั้นโคกขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคม ขั้นที่ 3 การสรุปและประเมินผล การฝึกอบรมในครั้งนี้ มีผู้สำเร็จการฝึก จำนวนทั้งสิ้น 227 คน

ภาพ/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ