อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
00.14
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
00.14
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการโครงการทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2564  เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปี 2563
19 มกราคม 2564

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย  นายณรงค์  จีนอ่ำ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2564  เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปี 2563 แผนการจัดกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน ประจำปีงบประมาณ 2564  ของกรมสุขภาพจิต นอกจากนี้ ที่ประชุมมีการพิจารณาร่วมพิจารณาทบทวนคำสั่งจังหวัดเลย ที่ 3167/2559  ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะทำงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดเลย       โดยในปีที่ผ่านมา  จังหวัดเลย มีการขับเคลื่อนโครงการฯ อย่างเข้มข้นมาโดยตลอด และมีกิจกรรมต่าง ๆ โดยแนวทางการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดเลย ประจำปี 2564 ประธานฯ ขอให้คณะทำงานแต่ละฝ่าย  ได้มีการพัฒนาการทำงานเพื่อให้จังหวัดเลย  ไปสู่เป้าหมายผ่านการประเมินในระดับประเทศ ตามตัวชี้วัด คือ  3 ก (กิจกรรม) ได้แก่ กองทุนฯ กรรมการ และกิจกรรม และ 3 ย (ยุทธศาสตร์) ได้แก่ การรณรงค์สร้างกระแส  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้กับเยาวชน  และสร้างและพัฒนาเครือข่าย    เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพสมาชิกให้เป็นคนเก่งและดี เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาวัยรุ่น และเยาวชนในทุกเรื่อง              สำหรับโครงการทูบีนัมเบอร์วัน  เป็นโครงการหนึ่งในมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด มีการดำเนินการทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสถานประกอบการ โดยกลวิธีสร้างกระแสการแสดงพลังอย่างถูกต้อง เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชน กระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของปวงชนในชาติให้มีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักว่าการที่จะเอาชนะยาเสพติดมิใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่ทุกคนในชาติจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันเป็นพลังของแผ่นดินที่จะต่อสู้และเอาชนะปัญหายาเสพติดให้ได้โดยเร็ว

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ