อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
23.04
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
23.04
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดเลย ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ 2564
19 มกราคม 2564

     เมื่อวันที่ 18 ม.ค.64 เวลา 13.30 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564 ที่ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย  โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ ปลัดจังหวัดเลย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ซึ่งจังหวัดเลยมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ จำนวน 49 โครงการ แบ่งตามการพัฒนา จำนวน 10 ด้าน ดังนี้   1.ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ จำนวน 29 โครงการ (ชลประทานเลย)  2.ด้านศิลปาชีพ จำนวน 3 โครงการ (มทบ.28, ร.8 พัน 1)  3.ด้านการพัฒนาตัวอย่างและศูนย์เรียนรู้ จำนวน 1 โครงการ (ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามแนวพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย)  4.ด้านการสร้างป่าสร้างรายได้ จำนวน 2 โครงการ (อำเภอนาแห้ว)  5.ด้านการพัฒนาในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 8 โครงการ (โรงเรียน ตชด.ในพื้นที่จังหวัดเลย)  6.ด้านพัฒนาเส้นทางคมนาคม จำนวน 1 โครงการ (นพค.23)  7.ด้านการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ จำนวน 4 โครงการ ได้แก่  - โครงการพัฒนาฯ บ้านบ่อเมืองน้อย (อำเภอนาแห้ว)  - โครงการพัฒนาฯ บ้านเหล่ากอหก (อำเภอนาแห้ว)  - โครงการพัฒนา ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว (โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว)  - โครงการ "รักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" (เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย)  8.ด้านการฟื้นฟูทรัพยากร จำนวน 1 โครงการ (หน.โครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงฯ)  9.โครงการส่งเสริมด้านอื่นๆ จำนวน 2 โครงการ  - โครงการขยายพื้นที่ปิดทองหลังพระ (อำเภอภูเรือ)  - โรงเรียนเพียงหลวง 18 จังหวัดเลย (โรงเรียนเพียงหลวง 18)  10.ด้านการพัฒนาพื้นที่เทิดพระเกียรติ บ้านหมากแข้ง อำเภอด่านซ้าย จำนวน 1 โครงการ (มทบ.28, ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย)       ทั้งนี้ จังหวัดเลย มีแนวทางการขัยเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยให้หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณตามฟังก์ชั่นแล้ว ขอให้รายงานจังหวัดทราบด้วย และจังหวัดเลยมีงบประมาณพร้อมสนับสนุนในการดำเนินงานโครงการพระราชดำริเพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ ให้ประสบความสำเร็จ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไปด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ