อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
20.07
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
20.07
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดเลย เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ที่อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
7 มกราคม 2564

วันนี้ (๖ ม.ค.๖๔) เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่หอประชุมอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดเลย ได้รับมอบหมายจาก พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ที่อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย จำนวน ๓๐๐ ผืน โดยมีนายมณฑล ชัยมงคล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเลย พันเอกทินกร ประสีระเตสัง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๒๘ พ.ต.อ.วสันต์ เกศะรักษ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ร่วมเชิญผ้าห่มกันหนาวฯ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณและทรงมีความห่วงใยต่อพสกนิกรของพระองค์ โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้กับราษฎรทั้ง ๑๔ อำเภอของจังหวัดเลย จำนวน ๓,๐๐๐ ผืน จึงขอให้ราษฎรทุกคน ตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และขอให้ตั้งใจปณิธานปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตา และความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคม ด้านนายอาคม ภูละคร ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) รักษาการราชการแทน นายอำเภอนาแห้ว กล่าวรายงานสรุปสถานการณ์ภัยหนาวของอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ว่า ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวเย็น เป็นพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กและผู้ยากไร้ จากการสำรวจความต้องการภัยหนาว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่ามีประชาชนอำเภอนาแห้วขาดแคลนเครื่องกันหนาวเป็นจำนวนมากกว่า ๖,๘๒๐ คน ผู้สูงอายุ ๒,๐๖๕ คน ผู้พิการ ๕๗๓ คน ผู้มีรายได้น้อย ๑,๑๗๒ คน และผู้ประสบความเดือดร้อน ๓,๐๑๐ คน ตลอดระยะสองสัปดาห์ที่ผ่านมา อุณหภูมิต่ำกว่า ๑๕ องศามาตลอด มีหน่วยงานต่างๆและภาคเอกชน ได้เข้ามาดำเนินการให้ความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นบางส่วนแล้ว แต่ก็ยังไม่เพียงพออำเภอนาแห้ว ได้รับสิ่งของพระราชทาน จำนวน ๓๐๐ ชุด โดยมอบให้ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ทั้ง ๕ ตำบล ๓ หมู่บ้าน พร้อมกับพระบรมฉายาลักษณ์ โดยในวันนี้ ประชาชนชาวอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนจกอากาศหนาวเย็น ประชาชนชาวอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย จึงขอปวารณาและปฏิญาณตนว่าจะประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ดำเนินชีวิตตามรอยพระยุคลบาทด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียงและผนึกพลังร่วมกันธำรงรักษาพัฒนาประเทศไทยให้เจริญมั่นคงสืบไป

ภาพ/ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ