อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
19.23
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
19.23
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดเลย ประชุมขับเคลื่อนการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตั้งเป้าลดจำนวนผู้บริโภค 10 % ของประชากรกลุ่มเสี่ยงที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
7 มกราคม 2564

วันนี้ (5 ม.ค.64) ที่ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2565 เพื่อกำหนดมาตรการต่าง ๆ ในการดำเนินงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่จังหวัดเลยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่จะสร้างจิตสำนึกใหม่ให้เยาวชนของชาติ ป้องกันการริเริ่มการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเยาวชน และลดปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนในจังหวัดเลย และประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบระดับจังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2564 เพื่อกำหนดมาตรการต่าง ๆ ในการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบในพื้นที่จังหวัด สร้างจิตสำนึกใหม่ให้เยาวชนของชาติ ป้องกันการริเริ่มการบริโภคยาสูบในเยาวชน หรือลดนักสูบหน้าใหม่ลง ตลอดจนควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ของประชาชนในจังหวัดเลย รวมทั้ง การบำบัดรักษาและช่วยเลิกยาสูบ ในการประชุมคณะกรรมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดเลย ครั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอ 5 มาตรการ ที่จะสร้างจิตสำนึกใหม่ให้เยาวชนของชาติ ป้องกันการระเริ่มการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเยาวชน และลดปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนในจังหวัด ประกอบด้วย มาตรการที่ 1 การขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด มาตรการที่ 2 การบังคับใช้กฎหมายและการทำให้สิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่และสุรา มาตรการที่ 3 การสนับสนุนการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาตรการที่ 4 การช่วยให้ผู้เสพให้เลิกบุหรี่และเลิกสุรา และมาตรการที่ 5 การพัฒนามาตรการชุมชนเพื่อควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันเสนอความคิดเห็นในการใช้โครงสร้างของชุมชนมาเป็นกลไกในการร่วมกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของตนเอง การกำหนดธรรมนูญหมู่บ้าน เพื่อให้คนในหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นแกนหลักสำคัญในการทำงานระดับพื้นที่ เพื่อลดจำนวนผู้บริโภค 10 % ของประชากรกลุ่มเสี่ยงที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ หลังพบว่ากลุ่มเยาวชนอายุ 15 – 19 ปี มีพฤติกรรมเป็นนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มสูงขึ้น ส่วนอัตราการสูบบุหรี่มีอัตรา ร้อยละ 11.4 % โดยมีอัตรานักสูบหน้าใหม่ 13.9 % แนวโน้มพบเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายประมาณ 3 เท่า อย่างไรก็ตามกลุ่มเยาวชนอายุ 15 – 19 ปี มีความตั้งใจจะเลิกสูบบุหรี่มีมากถึง 73.1 %

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ