อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
23.11
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
23.11
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ว่าฯ เลย ประชุมเตรียมความพร้อม การตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
18 พฤศจิกายน 2563

 เมื่อวันที่ 17 พ.ย.63  นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดเลย ได้สรุปผลการดำเนินงานโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ว่า มีพื้นที่เป้าหมาย 1 อำเภอ 1 ตำบล 12 หมู่บ้าน มีพื้นที่ทำการเกษตร 40,044 ไร่ โดยมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่าน 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ งบประมาณในการดำเนินงานโครงการฯ ปีงบประมาณ 2563 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 53,280,552  บาท มีหน่วยงานร่วมบูรณาการจำนวน รวม 24 หน่วยงาน  นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาและมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งกำหนดลงพื้นที่ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2563 ในพื้นที่โครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน้ำหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เพื่อร่วมประชุมรับทราบผลการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ ในแปลงสาธิตการปลูกไม้ผลและการบริหารจัดการน้ำ รวมทั้ง การพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ลุ่มน้ำหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2564 ของหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ  สำหรับโครงการ “รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน้ำหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นโครงการที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพของประชากรในพื้นที่ให้ดีขึ้นตามสภาพแวดล้อม รวมทั้ง การอบรมให้ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร ให้สามารถพัฒนาต่อยอดสร้างรายได้ภายในครัวเรือน ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว สนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติและมีพระราชประสงค์ที่จะให้พสกนิกรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สูงตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ และป่าไม้ อันเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร  และให้ราษฎรสามารถดํารงชีวิตอยู่กับป่าได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ