อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
23.01
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
23.01
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรอ.เลย ติดตามสถานการณ์การค้า การลงทุน การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในพื้นที่ และติดตามความก้าวหน้า แผนงาน/โครงการจากการประชุมร่วมระหว่างนากรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร
17 พฤศจิกายน 2563
เมื่อวันนี้ 10 พ.ย.63 เวลา 14.00 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดเลย (กรอ.) ครั้งที่ 5/2563 ที่ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายณัฐพล เหลืองวงศ์ไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดเลย นายเกรียงศักดิ์ ตันกิจเจริญ ผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักษาสามัคคี จำกัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมฯ อย่างพร้อมเพรียง โดยมีการรายงานสภาวะเศรษฐกิจภาพรวม และภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเลย ว่า หลังจากสถานการณ์โรคโควิด-19 คลี่คลายภาพร่วมภาวะเศรษฐกิจดีขึ้น ดัชนีบ่งชี้คือตลาดการลงทุน (ตลาดหุ้น) ปรับตัวสูงขึ้น 60-70 จุด ภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่นมากขึ้น จังหวัดเลยมีปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล แต่การใช้จ่ายยังไม่มากนัก การค้ากาลงทุนชายแดนลดลงจากปัญหาโรคโควิด-19 และที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้า แผนงาน/โครงการ จากการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ดังนี้
แขวงทางหลวงเลยที่ 1 โครงข่ายการคมนาคมทางถนน
1. แผนงานพัฒนาทางหลวง ทล.201 อ.ภูกระดึง(ผานกเค้า) – อ.หนองหิน – อ.วังสะพุง
ช่วงที่ 1 ตอนภูกระดึง – หนองหิน ระหว่าง กม.266+500-295+739 ระยะทางทั้งสิ้น 29.236 กม. ปรับปรุงเป็น 4 ช่องจราจร สร้างแล้วเสร็จ 8.472 กม. เหลือระยะทาง 20.764 กม. งบประมาณ 940 ล้านบาท ดำเนินการปี พ.ศ.2565-2567 (อยู่ระหว่างออกแบบ)
ช่วงที่ 2 ทล. สาย 201 ตอนหนองหิน –วังสะพุง ระหว่าง กม. 295+739 – กม. 318+557 ระยะทางทั้งสิ้น 22.818 กม.ปรับเป็น 4 ช่องจราจร สร้างแล้วเสร็จ ระยะทาง 3.150 กม. เหลือระยะทาง 19.668 กม. งบประมาณ 950 ล้านบาท ดำเนินการปี พ.ศ.2563-2565
2. แผนพัฒนาทางหลวง สาย 211 ห้วยเชียงดา – ปากชม – เชียงคาน กม.112+000 – กม.184+360 ระยะทางรวม 72.360 กม. (Romantic Route สาย 211)
ช่วงที่ 1 ทล.211 ตอน ปากชม – เชียงคาน ระหว่าง 148+200 – กม.179+000 ระยะทาง 30.80 กม. สร้างแล้วเสร็จ ปรับปรุงมาตรฐาน 7/12 และ 4 ช่องจราจร เหลือระยะทาง 24 กม. งบประมาณ 640 ล้านบาท ดำเนินการปี พ.ศ.2564-2567
ช่วงที่ 2 ทล.211 ตอน ห้วยเชียงดา – ปากชม ระหว่าง 122+200 – กม. 144+200 ดำเนินการแล้วเสร็จระยะทาง 32.20 กม.ปรับปรุงเป็นมาตรฐาน 7/12 และ 4 ช่องจราจร เหลือระยะทาง 25 กม. งบประมาณ 660 ล้านบาท ดำเนินการปี พ.ศ.2565-2567
1.3 แผนงานพัฒนาทางหลวง สาย 21 ตอน ภูสวรรค์ – เลย จำนวน 1 ช่วง ระหว่าง กม.392+874 – กม.412+874 ระยะทาง 20.00 กม. ปรับปรุงเป็น 4 ช่องจราจร สร้างแล้วเสร็จ 6.074 กม. เหลือระยะทาง 10.826 กม. งบประมาณ 615 ล้านบาท ดำเนินการปี พ.ศ. 2564-2567
2.โครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองเลย (BYPASS LOEI) จังหวัดเลย จังหวัดเลยได้รับการจัดสรรงบประมาณ 25 ล้านบาท เพื่อทำการศึกษาฯ ลงพื้นที่สำรวจสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และวิศวกรรม เพื่อเลือกเส้นทางที่เหมาะสม และของบประมาณดำเนินการก่อสร้างในปี 2567-2569
3.โครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองเชียงคาน (BAYPASS CHAING KHAN) อยู่ระหว่างการกำหนดแผนกาศึกษาความเหมาะสม
แขวงทางหลวงเลยที่ 2
1.โครงการก่อสร้างสะพานคู่ขนานสะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทย-ลาว ด่านพรมแดน บ้านนากระเซ็ง อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย อยู่ระหว่างกรมทางหลวงประสานกระทรวงต่างประเทศ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
2.โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว จังหวัดเลย (แห่งที่ 7) อยู่ระหว่างรอความชัดเจนนโยบายในพื้นที่ ต้องผ่านกระทรวงการต่างประเทศ แล้วส่งเรื่องไปยังกระทรวงคมนาคม แต่ขณะนี้ยังไม่มีนโยบาย ไทย-ลาว ที่ขัดเจน
ท่าอากาศยานเลย
พัฒนาศักยภาพท่าอากาศยานเลย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานท่าอากาศยาน ดังนี้
1.ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารแห่งใหม่ระยะเวลาดำเนินการปี 2565-2567 เพื่อให้รองรับผู้โดยสาร จากเดิม 300 คน/ชั่วโมง เป็น 1,200 คน/ชั่วโมง จะขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2565 วงเงิน 955,000,000 ล้านบาท
2.ก่อสร้างลานจอดเครื่องบิน ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2566-2567 เพื่อรองรับเครื่องบินเพิ่มขึ้นจากเดิมรองรับโบอิ้ง 737 ได้ 2 ลำ ในเวลาเดียวกัน เป็น 4 ลำ ระยะเวลาดำเนินการปี 2566-2567 วงเงิน 120 ล้านบาท ของบประมาณปี 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ