อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
16.42
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
16.42
ข่าวจาก Facebook
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลยจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2563
31 กรกฎาคม 2563
วันนี้ (ศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.) ที่ ศาลาประชาคมอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายต่อศักดิ์ สกุณวัฒน์ นายอำเภอภูกระดึง นายประดิษฐ์ อินตาพรม เกษตรจังหวัดเลย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนราชการในจังหวัดเลยและพี่น้องประชาชนชาวอำเภอภูกระดึงเข้าร่วมในพิธีเปิดงานครั้งนี้ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหา การผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว อย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาให้ได้รับบริการทางการเกษตร เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย ในพระราชวโรกาสอันเป็นมิ่งมงคลนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้กำหนดจัดงานทุกจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศระหว่างวันที่ 22 - 31 กรกฏาคม 2563 กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การลงนามถวายพระพร นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน 15 คลินิก ได้แก่คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกข้าว คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกยางพารา คลินิกชลประทาน คลินิกกฎหมาย คลินิกเกษตรที่สูง คลินิกพืชสวน คลินิกอารักขาพืช คลินิกสภาเกษตรกร และคลินิกหม่อนไหม และการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะมีเกษตรกรมาร่วมงานและเข้ารับบริการทางการเกษตรไม่น้อยกว่า 250 คน การส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ณ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ กับเกษตรกรในชุมชนโดยการดำเนินการในพื้นที่ของเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จ สามารถเป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรในชุมชน ในการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงกิจกรรมการเกษตรที่สำคัญในพื้นที่ตั้งแต่การผลิต บริหารจัดการ จนถึงการตลาด และในด้านการผลิตเน้นยึดในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิต และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการบริการและการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร และยังขยายศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่าย เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้การบริหารและแก้ไขปัญหาให้ทั่วถึง สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ภาพ/ข่าว : ราชชวิน ศิรโภคินกุล
ข่าวจาก Facebookอื่นๆ