อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
10.02
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
10.02
ข่าวจาก Facebook
จังหวัดเลยจัดพิธีเปิดโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ถนนมลิวรรณ 201 บริเวณหน้าสวนรุกขชาติปากปวน อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย
28 กรกฎาคม 2563
วันนี้(28 กรกฎาคม 2563) เวลา 10.00 น. จังหวัดเลย จัดพิธีเปิดโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ถนนมลิวรรณ 201 บริเวณหน้าสวนรุกขชาติปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดโครงการ และมีหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน 904 เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยและคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุข ของประชาชนเป็นสำคัญ แล้วทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความผาสุกร่มเย็น รวมทั้งสืบสานรักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆดังพระปฐมบรมราชโองการ จังหวัดเลย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยให้จังหวัดดำเนินการ ก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกคัดเลือกรูปแบบซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมทั้งเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่กระทรวงมหาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ไปประดิษฐานบนซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในการนี้จังหวัดเลยจึงได้พิจารณาคัดเลือกและกำหนดให้ถนนมลิวรรณสาย 201 เป็นพื้นที่ที่ดำเนินการโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัด ซึ่งเป็นถนนสายหลักต้อนรับผู้มาเยือนเข้าสู่จังหวัดเลย โดยได้เชิญชวนให้จิตอาสาพระราชทานประชาชนและภาคส่วนต่างๆได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดูแลรักษาความสะอาดและพัฒนาภูมิทัศน์ บริเวณซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปประธรรมและความร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน
ข่าวจาก Facebookอื่นๆ