อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
16.15
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
16.15
ข่าวจาก Facebook
เหล่ากาชาดจังหวัดเลยถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
22 กรกฎาคม 2563
วันนี้(พุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น) ที่วัดศรีบุญเรือง ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาด นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอเมืองเลย พร้อมด้วยเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการ เหล่ากาชาดจังหวัดเลยถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตอบรับเป็นพระมหากษัตริย์เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ความว่า เพื่อสืบสานพระราชปณิธานและเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง จึงทรงมีพระราโชบาย เพื่อสืบสานพระราชปณิธานแห่งองค์พระบรมชนกนาถในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง โดยทรงมุ่งให้การศึกษาต้องสร้างพื้นฐานแก่นักเรียน 4 ด้านประกอบด้วย 1 การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2 การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม 3 การมีงานทำมีอาชีพ 4 การเป็นพลเมืองดี เนื่องในโอกาสนี้เหล่ากาชาดจังหวัดเลยจึงถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1 เพื่อเสริมสร้างโอกาสและทางเลือกของการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนที่เข้าบรรพชาเข้ารับการศึกษาสายสามัญนักธรรมบาลีด้านวิชาชีพในระดับสูงจากระดับมัธยมศึกษาเป็นต้นไป 2 เป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวว่า ตามที่เหล่ากาชาดจังหวัดเลยได้จัดทำโครงการนี้นับว่าเป็นโครงการที่ดีที่จะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดพลังใจในการศึกษาเล่าเรียน พระธรรมวินัย การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้สมบูรณ์เข้มแข็งเพื่อความเจริญมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาซึ่งจะเป็นผลเกื้อกูลสังคมไทยให้มีสันติสุขยั่งยืนตลอดไปรวมทั้งจะพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกับการศึกษาในสถานศึกษาในรูปแบบหรือในพื้นที่อื่นๆ โดยการถวายทุนการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรที่มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนให้มีคุณภาพเพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนาและสืบทอดศาสนาให้คงอยู่กับสังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน การถวายทุนการศึกษาในวันนี้มีพระภิกษุสามเณรจำนวน 200 รูปจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมในพื้นที่จังหวัดเลยจำนวน 15 แห่ง เข้ารับทุนทั้งสิ้นจำนวน 200 ทุนเป็นเงิน 4 แสนบาทถ้วน
ข่าวจาก Facebookอื่นๆ