อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
00.18
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
00.18
ข่าวประชาสัมพันธ์
องคมนตรี ตรวจเยี่ยมคณะครู นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย วันนี้(18 กรกฎาคม 2563) ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบร
22 กรกฎาคม 2563

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ที่โรองคมนตรี ตรวจเยี่ยมคณะครู นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลยงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะครู นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับโดยเมื่อเดินทางถึง พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เป็นประธานการประชุม ร่วมกับคณะผู้บริหาร และคณะครูของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย โดยมีการสอบถามถึงการดำเนินงานของโรงเรียน ทั้งด้านการศึกษา ทุนการศึกษา ความเป็นอยู่ของนักเรียน ครูอาจารย์ และด้านอาคารสถานที่หลังจากนั้น พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ ได้เดินชมนิทรรศการ ผลงานของนักเรียน อาทิ การทำเครื่องเงิน การทอผ้าพันคอและกระเป๋าผ้า การแกะลวดลายกระจก ผลงานศิลปะของเด็กพิเศษ การปลูกเห็ด และตรวจเยี่ยมห้องสมุดของโรงเรียน พร้อมชมผลงานการตัดต่อโปรแกรมคอมพิเตอร์ และผลงานด้านวิชาการ โดยเฉพาะการศึกษาด้านฤกษศาสตร์​ จากนั้นองคมนตรี ได้ให้โอวาทแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย และมอบกระเป๋านักเรียนและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานให้กับนักเรียนอีกด้วย สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย ได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2529 ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 70 คน ครูจำนวน 8 อัตรา และลูกจ้างประจำจำนวน 5 อัตรา มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรในการสงเคราะห์ เด็กและเยาวชน ที่มีภูมิลำเนาอยู่บนพื้นที่สูง ที่ประกอบอาชีพไร่เลื่อนลอยให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ มูลนิธิประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เลยและได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะแห่งที่ 52 ของประเทศไทยและตั้งอยู่ที่จังหวัดเลย เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาอยู่ประจำจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีคณะครูและบุคลากรทั้งหมด 71 คนนักเรียน 640 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ