อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
09.55
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
09.55
ข่าวจาก Facebook
จ.เลย จัดกิจกรรมอาสาพัฒนา ลำน้ำ คูคลอง เนื่องในวัน
4 ธันวาคม 2562
คล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชน กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่าศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานกำหนดให้ จังหวัดจัดกิจกรรมอาสาพัฒนา ลำน้ำ คูคลอง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ในส่วนของจังหวัดเลย จึงร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณแม่น้ำเลยบ้านปากหมากหมู่ 7 ตำบลศรีสองรัก โดยมีส่วนราชการรับผิดชอบดังนี้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย กระทรวงอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจ เทศบาลเมืองเลย สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดเลย ส่วนราชการระดับอำเภอ ได้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านจิตอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า นอกจากนี้ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. จังหวัดเลย จะดำเนิน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ลำน้ำ คูคลอง ในทุกอำเภอ ทั้ง 14 อำเภอ ของจังหวัดเลย ได้แก่ อำเภอภูหลวง ณ หนองน้ำนาแปน บ้านอุ่มมะนาว หมูที่ 3 ตำบลหนองคัน โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเลย เป็นประธานฯ, อำเภอวังสะพุง ณ ลำน้ำเลย ระหว่างบ้านหนองผำ หมู่ที่ 3 และบ้านแก่งสาคร หมู่ที่ 6 ตำบลผาบิ้ง โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานฯ, อำเภอเอราวัณ ณ อ่างเก็บน้ำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ผานาง – ผาเกิ้ง บ้านผานาง หมู่ที่ 5 ตำบลผาอินทร์แปลง โดยมีนายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานฯ, อำเภอเชียงคาน ณ ลำน้ำฮวย บ้านท่านาจันทร์ หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงคาน โดยมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย เป็นประธานฯ, อำเภอภูกระดึง ณ ลำน้ำพอง บ้านน้ำพอง หมู่ที่ 12 ตำบลศรีฐาน โดยมีนายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดเลย เป็นประธานฯ, อำเภอนาด้วง ณ ลำห้วยพะเนียงแล้ง บ้านป่าหวายพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลนาด้วง โดยมีอัยการจังหวัดเลย เป็นประธาน, อำเภอด่านซ้าย ณ ลำน้ำหมันบ้านปากหมัน หมู่ที่ 4, อำเภอภูเรือ ณ ลำน้ำสาน ตำบลลาดค่าง, อำเภอท่าลี่ ณ ห้วยสกันใต้ บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกใหญ่,อำเภอนาแห้ว ณ คลองหลังสถานีตำรวจภูธรนาแห้ว (หลังเก่า) บ้านนาแห้วใหม่ ตำบลนาแห้ว, อำเภอผาขาว ณ สระสาธารณะกุดแห่ บ้านท่าสวนยา หมู่ที่ 4 ตำบลโนนปอแดง, อำเภอหนองหิน ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลตำบลหนองหิน และอำเภอปากชม ณ ห้วยคัมภีร์ ตำบลหาดคัมภีร์ โดยมีนายอำเภอแต่ละอำเภอ เป็นประธานฯ รวมทั้ง การเยี่ยมให้กำลังใจผู้มีอายุตั้งแต่ 100 ปี ขึ้นไป ด้วย จังหวัดเลย จึงขอเชิญชวนข้าราชการพนักงานเจ้า หน้าที่จิตอาสา เข้าร่วมพัฒนา ลำน้ำ คูคลอง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตามวันและสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน #จังหวัดเลย #กิจกรรมอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง #วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND
ข่าวจาก Facebookอื่นๆ