อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
23.47
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
23.47
ภาพกิจกรรม
ประกันสังคมจังหวัดเลย KICK OFF กิจกรรม “HEALTHY THAILAND” ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฟรี ปีละครั้ง สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป

เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 63 เวลา 10.00 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรม KICK OFF Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน “ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป” ที่บริเวณโรงพยาบาลจังหวัดเลย โดยเริ่มให้สิทธิฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ มาตรา 39 ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอายุ 50 ปี ขึ้นไป โดยมีนางนวพร นารถบุญ ประกันสังคมจังหวัดเลย นายสมพงษ์ แสนประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารโรงพยาบาลจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน หอการค้าจังหวัดเลย พยาบาล เจ้าหน้าที่ สื่อมวลชน ร่วมกิจกรรมฯ โดยมีผู้ประกันตนให้ความสนใจลงทะเบียน เพื่อขอรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามสิทธิประกันสังคม เป็นจำนวนมาก  นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ยินดีและนับเป็นโอกาสอันดีของผู้ประกันตน ที่ได้รับสิทธิในการขอรับ “วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 วัย 50 ปี ขึ้นไป” พร้อมกับการได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคตามสิทธิประกันสังคมที่เพิ่มมากขึ้น ตามนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงาน การมีสุขภาพกาย และสุขภาพใจที่แข็งแรง เป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งในทุกด้าน และจังหวัดเลยส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการดูแลสุขภาพอนามัยที่เหมาะสม สร้างวัฒนธรรมการบริโภคที่ปลอดภัย ซึ่งประกันสังคมได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อมตั้งแต่เกิดจนตาย ตั้งแต่การตั้งครรภ์ คลอดบุตร เจ็บป่วย ก็จะได้รับการรักษาตามสิทธิจากประกันสังคม ขณะเดียวกันเราก็ยังประมาทไม่ได้ ในการรณรงค์ป้องกันทั้งโรคไข้หวัดใหญ่ โรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ซึ่งต้องดำเนินการตามมาตรการเข้มข้นอย่างต่อเนื่อง ใน 3 ข้อ ได้แก่ 1) รณรงค์กินร้อน ช้อนตัวเอง ล้างมือ ละสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกไปที่ชุมชน 2) State Quarantine ยังต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มาตรการกักกันตัวผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรยังคงจำเป็นต้องใช้ 3) Social Distancing ยังมีความจำเป็นที่ทุกคนต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  นางนวพร นารถบุญ ประกันสังคมจังหวัดเลย กล่าวว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มีนโยบายส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และเล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันโรคจากสถานการณ์โรคโควิด - 19 ให้กับผู้ประกันตนซึ่งเป้นกลุ่มเสี่ยง ที่มีอายุตั้งแต่ 50ปีขึ้นไป และเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมทั้งเป็นการลดภาระการรักษาบุคลากรทางการแพทย์ โดยคณะกรรมการประกันสังคมได้มีมติให้ความเห็นชอบประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับประโยชน์ทดแทน ในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน พ.ศ. 2563 ให้สิทธิผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป สามารถขอรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 3 สายพันธุ์ หรือ 4 สายพันธุ์ ได้ที่โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม ปีละ 1 ครั้ง โดย ปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป ขอรับบริการได้ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม ของทุกปี  ดังนั้น สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย จึงขอเชิญชวนผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป มาลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ที่โรงพยาบาลตามสิทธิ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 4281 3453 ต่อ 401- 402

ภาพกิจกรรมอื่นๆ