อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
15.19
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
15.19
ภาพกิจกรรม
เหล่ากาชาดจังหวัดเลยมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน และพระภิกษุสามเณร ในโครงการ “เหล่ากาชาดมอบทุนเด็กดีศรีเมืองเลย”

เหล่ากาชาดจังหวัดเลยมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน และพระภิกษุสามเณร ในโครงการ “เหล่ากาชาดมอบทุนเด็กดีศรีเมืองเลย” เฉลิมพระเกียรติ 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และโครงการ “เหล่ากาชาดจังหวัดเลยถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุ และสามเณรโรงเรียนพระปริยิธรรม” ที่หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดเลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานโครงการ

การมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ สำหรับเด็กนักเรียนที่ยากจน มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์ และถวายทุนพระภิกษุสามเณรที่มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตอนให้มีคุณภาพ

เนื่องในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับเป็นพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ความว่า “เพื่อสืบสานพระราชปณิธานและเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง” กอร์ปกับพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร คือ การสร้างคนดี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราโชบายเพื่อสืบสานพระราชปณิธานแห่งองค์พระแห่งองค์พระบรมชนกนาถ ในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง โดยทรงมุ่งให้การศึกษาต้องสร้างพื้นฐานแก่นักเรียน ๔ ด้าน ประกอบด้วย การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม การมีงานทำมีอาชีพ การเป็นพลเมืองที่ดี เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

โครงการ”เหล่ากาชาดจังหวัดเลยมอบทุนเด็กดีศรีเมืองเลย” เฉลิมพระเกียรติ ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย มีหลักการแนวติดมุ่งพระราชทานทุนการศึกษาให้แก่เด็กยากจน ที่เรียนดี ประพฤติดี ซึ่งมีเด็กนักเรียนเข้าร่วมพิธีรับมอบทุนในพื้นที่จังหวัดเลย ทั้งจังหวัด จำนวน 300 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 600,000 บาท

โครงการ “เหล่ากาชาดจังหวัดเลยถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุ และสามเณรโรงเรียนพระปริยิธรรม” เฉลิมพระเกียรติ ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย เหล่ากาชาดถวายทุนพระภิกษุสามเณรที่มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ให้แก่พระภิกษุและสามเณร จำนวน 200 รูป จากโรงเรียนพระปริยัติธรรมในพื้นที่จังหวัดเลย จำนวน 15 แห่ง เข้ารับทุนทั้งสิ้น 200 ทุน เป็นเงิน 400,000 บาท

ภาพ/ข่าว ราชชวิน ศิรโภคินกุล

ภาพกิจกรรมอื่นๆ