อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
21.10
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
21.10
ภาพกิจกรรม
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 62 นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 10 และคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดเลย ร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย รวมทั้งมีการประชุมหารือนอกรอบร่วมกับที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน จังหวัดเลย เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานตรวจราชการของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน และรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งประเด็นปัญหาในพื้นที่ 

            โดยในการประชุมฯ ครั้งนี้ มีเรื่องต่าง ๆ ที่แจ้งผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่ 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องรับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย 2. ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลยและฝ่ายเลขานุการในคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย 3. คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 4. แนวทางการปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 5. ประมวลจริยธรรมของกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 6. การจัดทำข้อตกลงร่วมกัน และคู่มือ MOU การปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 7. รายงานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 และ 8. การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

            นอกจากนี้ ในที่ประชุมฯ มีการพิจารณาเลือกรองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย การแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านวิชาการ การประชาสัมพันธ์ หรือด้านอื่น ตลอดจนการแบ่งภารกิจและพื้นที่รับผิดชอบในการสอดส่องโครงการของคณะกรรการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย ด้วย

            ทั้งนี้ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. 2552 ข้อ 5 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เรียกโดยย่อว่า ก.ธ.จ. ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีเขตอำนาจในจังหวัดเป็นประธาน ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัดนั้นเป็นกรรมการ ในส่วนของจังหวัดเลย ได้ดำเนินการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน ตามระเบียบฯ ซึ่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงนามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดเลย ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 แล้ว ประกอบด้วย 1. กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม จำนวน 9 คน ได้แก่ นายวิเศษ ศรีประเสริฐ นายอดุลย์ เนาว์โนนทอง นายสุทัศน์ ตันติพงษ์วัฒนา นายโกมินทร์ พลเตชา นางไพวรรณีย์ สีดา นายสมยศ วิปัสสา นางพิสมัย สันหาชนานันท์ นายอารีย์ สูงแข็ง และนายวิชัย พิมพ์ศรี 2. กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน 3 คน ได้แก่ นายชลละวิชช์ ฤทธิศักดิ์ชลเดช นายมนพ ผิดศิริ และจ่าสิบเอก ธูปทอง ศิริยุทธ์ และ 3. กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน จำนวน 3 คน ได้แก่ นายไพบูลย์ เขมะประสิทธิ์ นายวชิรวิชญ์ สกุลดีโชติวัฒน์ และนายจิรวัฒน์ วัฒนถนอม

            คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด “โปร่งใส ไร้ทุจริต คือภารกิจ ก.ธ.จ.”

#ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี #คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเลย #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา ผู้สื่อข่าว : ไคริกา ศิรประภาเดโช ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย

ภาพกิจกรรมอื่นๆ