อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
09.53
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
09.53
ภาพกิจกรรม
จังหวัดเลย จัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด จังหวัดเลย ครั้งที่ 1
       เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 62 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด จังหวัดเลย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อแจ้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดฯ รับทราบถึงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (2559-2564) ไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด ตามคำสั่งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติที่ 5/2559 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ โดยได้เห็นชอบเรื่องสื่อสารสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 11 เรื่อง ซึ่งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด จังหวัดเลย ได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องสื่อสารที่สำคัญระดับประเทศที่สอดคล้องระดับจังหวัด จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จำนวน 11 เรื่อง) รวมทั้งเรื่องสื่อสารสำคัญระดับจังหวัด จังหวัดเลยที่เพิ่มเติม (จำนวน 1 เรื่อง) 

            โดยในการประชุมฯ ครั้งนี้ คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด จังหวัดเลย ขอให้ฝ่ายเลขาฯ เพิ่มเติม เรื่องสื่อสารสำคัญระดับจังหวัด จังหวัดเลย อีก 2 ประเด็น ได้แก่ ยุทธศาสตร์จังหวัดเลย 5 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการผลิตและการบริการเชิงสร้างสรรค์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อยกระดับสู่สากล และยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างและรักษาความมั่นคง ส่วนโครงการสำคัญของจังหวัดเลย ได้แก่ การสร้างประตูระบายน้ำศรีสองรัก การก่อสร้างสกายวอล์ก และการสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึง ตลอดจนการกำหนดช่องทางการสื่อสารเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ ให้ครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดเลยย่างกว้างขวางและอย่างทั่วถึงต่อไป ซึ่งหลังจากการประชุมครั้งนี้แล้ว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ จะได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดและสื่อสารแผนปฏิบัติการฯ เกี่ยวกับสาระสำคัญระดับประเทศ 11 เรื่อง และเรื่องสื่อสารสำคัญระดับจังหวัดที่เพิ่มเติม 3 เรื่อง รวมทั้งสิ้น 14 เรื่อง ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ต่อไป  

#ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด #จังหวัดเลย #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา ผู้สื่อข่าว : ไคริกา ศิรประภาเดโช ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย

  
ภาพกิจกรรมอื่นๆ