อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
05.10
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
05.10
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์จังหวัดเลย
"เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า
และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน"
พันธกิจ
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก
2. พัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยว
3. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. ยกระดับคุณภาพและผลิตผลทางการเกษตร
5. ส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุน
6. เสริมสร้างสังคมให้น่าอยู่และยกระดับการให้บริการ