อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
17.39
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
17.39
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด
พันธกิจ
1. พัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
2. สนับสนุนมาตรฐานอาหารปลอดภัย
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน
4. ปรับปรุงระบบ Information Technology ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และเหมาะสม

ค่านิยม
ค่านิยม : Loei value (ค่านิยมจังหวัดเลย) = LOEI
L = Learning Organization : เป็นจังหวัดที่มีการเรียนรู้อยู่เสมอ หรือเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
O = Open mind : เป็นจังหวัดที่มีบุคลากรเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับการเห็นต่าง
E = Ethics : เป็นจังหวัดที่มีบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
I = Integration : เป็นจังหวัดที่มีการทำงานบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน

ประเด็นการพัฒนา
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : การพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การพัฒนาเกษตรสู่เกษตรสมัยใหม่ ควบคู่กับการส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การผลิต การค้า และการบริการ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงสู่ความยั่งยืน

เป้าประสงค์รวม
เพื่อพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการภายในจังหวัด ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์รวม
ร้อยละของดัชนีวัดความสุข มวลรวมชุมชน ของจังหวัดเลย
(Gross Village Happiness : GVH) ค่าเป้าหมาย ≥ 75 % ต่อปี
เป้าประสงค์ตามประเด็นการพัฒนา
1) เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน สร้างความพอใจให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่
2) เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรให้แข่งขันได้ ปลอดภัย ควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการให้แข่งขันได้ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ความยั่งยืน และสร้างความพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ
5) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยแบบมีส่วนร่วม