อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
07.43
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
07.43
ประวัติความเป็นมาของจังหวัด
ทรงมีพระบรมราโชบายในการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล เริ่มมีการตั้งมณฑลขึ้นเป็นครั้งแรกก่อน พ.ศ.๒๔๓๑ แต่ยังไม่ได้จัด เป็นลักษณะเทศาภิบาล มี ๖ มณฑล
คือ มณฑลลาวเฉียง (เมื่อได้แก้ไขเป็นลักษณะมณฑลเทศาภิบาลเปลี่ยนเป็นมณฑลพายัพ) มณฑลลาวพวน (เมื่อได้แก้ไขเป็นลักษณะมณฑลเทศาภิบาลเปลี่ยนเป็นมณฑลอุดร) มณฑลลาวกาว (เมื่อได้แก้ไขเป็นลักษณะมณฑลเทศาภิบาลเปลี่ยนเป็นมณฑลอีสาน) มณฑลเขมร (เมื่อได้แก้ไขเป็นลักษณะมณฑลเทศาภิบาลเปลี่ยนเป็นมณฑลบูรพา) มณฑลลาวกลาง (เมื่อได้แก้ไขเป็นลักษณะมณฑลเทศาภิบาลเปลี่ยนเป็นมณฑลนครราชสีมา) มณฑลภูเก็ต (เมื่อได้แก้ไขเป็นลักษณะมณฑลเทศาภิบาลเปลี่ยนเป็นมณฑลภูเก็ต)
สำหรับเมืองเลยซึ่งขึ้นอยู่ในมณฑลลาวพวน (มณฑลอุดร) ได้มีอำเภอขึ้นอยู่ในปกครองครั้งแรกรวม ๓ อำเภอ คือ อำเภอกุดป่อง (อำเภอเมืองเลย) อำเภอท่าลี่ (พ.ศ.๒๔๓๒) และอำเภอนากอก

ส่วนอำเภอนากอกที่อยู่ในเขตการปกครองของเมืองเลยนั้น เดิมอยู่ในแขวงไชยบุรีในปี พ.ศ.๒๔๓๖ (ร.ศ.๑๑๒) เมื่อฝรั่งเศสเข้ามายึดครองเอาดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงของประเทศไทยไปหมด และยังได้ข้ามมายึดครองเอา บริเวณแขวงไชยบุรีของไทยที่อยู่ทางฝั่งขวาแม่น้ำโขงไปอีก อำเภอนากอก ที่อยู่ในแขวงไชยบุรี จึงตกเป็นของ ฝรั่งเศสด้วย ด้วยเหตุดังกล่าว เมืองเลยจึงตั้งบ้านอาฮีที่อยู่ทางฝั่งขวาแม่น้ำเหืองของไทยขึ้นเป็นอำเภออาฮีแทน อำเภอนากอกเป็นการชั่วคราว (อำเภอนากอก ปัจจุบันคือ บ้านนากอก หรือบ้านกอก แขวงไชยบุรี ประเทศสาธารณ รัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)

ต่อมาเมื่อได้มีการแก้ไขการปกครองให้เป็นแบบเทศาภิบาลที่สมบูรณ์ ได้ยุบอำเภออาฮีลงเป็นตำบลอาฮีขึ้น อยู่ในการปกครองของอำเภอท่าลี่ ได้มีการโอนอำเภอต่าง ๆ ให้ขึ้นอยู่ในการปกครองของเมืองเลย เช่น อำเภอด่านซ้าย เมืองพิษณุโลก อำเภอเชียงคาน จากเมืองพิชัย และยกฐานะแขวงวังสะพุงขึ้นเป็นอำเภอ วังสะพุงโอนจากเมืองหล่มสัก เมืองเลยจึงมีอำเภอเกิดขึ้นในระหว่างนั้น รวม ๕ อำเภอ คือ อำเภอเมืองเลย อำเภอท่าลี่ อำเภอด่านซ้าย อำเภอเชียงคาน อำเภอด่านซ้ายและอำเภอวังสะพุง