อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
18.19
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
18.19
ข้อมูลพื้นฐาน : ด่านซ้าย

# ประวัติ
วันที่ 13 สิงหาคม 2448 โอนพื้นที่อำเภอด่านซ้าย ของเมืองพิษณุโลก มณฑลพิษณุโลก มาขึ้นกับเมืองหล่มสัก[1]
วันที่ 23 มกราคม 2469 ยุบตำบลน้ำท่วม และแบ่งพื้นที่หมู่บ้านไปรวมกับตำบลด่านซ้าย ตำบลนาหอ และตำบลหนองผือ[2]
วันที่ 24 พฤษภาคม 2492 ตั้งตำบลปลาบ่า แยกออกจากตำบลหนองบัว[3]
วันที่ 15 ตุลาคม 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลด่านซ้าย ในท้องที่บางส่วนของตำบลด่านซ้าย[4]
วันที่ 25 มิถุนายน 2511 โอนพื้นที่ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเลย ไปขึ้นกับ อำเภอด่านซ้าย[5]
วันที่ 15 ตุลาคม 2511 แยกพื้นที่ตำบลหนองบัว ตำบลโพนสูง ตำบลปลาบ่า และตำบลท่าศาลา อำเภอด่านซ้าย มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอภูเรือ ขึ้นกับอำเภอด่านซ้าย[6]
วันที่ 3 มีนาคม 2513 แยกพื้นที่ตำบลนาแห้ว และตำบลนาพึง อำเภอด่านซ้าย มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอนาแห้ว ขึ้นกับอำเภอด่านซ้าย[7]
วันที่ 15 กันยายน 2513 ตั้งตำบลนาหอ แยกออกจากตำบลด่านซ้าย ตั้งตำบลร่องจิก แยกออกจากตำบลโพนสูง ตั้งตำบลแสงภา แยกออกจากตำบลนาแห้ว[8]
วันที่ 29 มิถุนายน 2514 โอนพื้นที่ตำบลโพนสูง กิ่งอำเภอภูเรือ อำเภอด่านซ้าย ไปขึ้นกับ อำเภอด่านซ้าย[9] อีกครั้ง
วันที่ 6 มิถุนายน 2515 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับ 159 ให้โอนพื้นที่ตำบลลาดค่าง อำเภท่าลี่ ไปขึ้นกับ กิ่งอำเภอภูเรือ อำเภอด่านซ้าย[10]
วันที่ 28 มีนาคม 2517 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอภูเรือ อำเภอด่านซ้าย เป็น อำเภอภูเรือ[11]
วันที่ 30 เมษายน 2517 ตั้งตำบลโคกงาม แยกออกจากตำบลโพนสูง ตั้งตำบลปากหมัน แยกออกจากตำบลนาดี[12]
วันที่ 8 กันยายน 2519 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอนาแห้ว อำเภอด่านซ้าย เป็น อำเภอนาแห้ว[13]
วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลด่านซ้าย เป็นเทศบาลตำบลด่านซ้าย

# ที่ตั้งและอาณาเขต
   อำเภอด่านซ้ายตั้งอยุ่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังต่อไปนี้
   ทิศเหนือ ติดต่อกับแขวงไชยบุรี (ประเทศลาว)
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอภูเรือ อำเภอวังสะพุง และอำเภอภูหลวง
   ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอหล่มเก่า อำเภอเขาค้อ (จังหวัดเพชรบูรณ์) และอำเภอนครไทย (จังหวัดพิษณุโลก)
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอนครไทย (จังหวัดพิษณุโลก) และอำเภอนาแห้ว

# การแบ่งเขตการปกครอง
   การปกครองส่วนภูมิภาค
   อำเภอด่านซ้ายแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 10 ตำบล 99 หมู่บ้าน ได้แก่
 1.    ด่านซ้าย        (Dan Sai)        15 หมู่บ้าน    
 2.    ปากหมัน        (Pak Man)        7 หมู่บ้าน
 3.    นาดี                (Na Di)          9 หมู่บ้าน
 4.    โคกงาม        (Khok Ngam)    7 หมู่บ้าน
 5.    โพนสูง        (Phon Sung)      9 หมู่บ้าน
 6.    อิปุ่ม                (Ipum)        13 หมู่บ้าน
 7.    กกสะทอน    (Kok Sathon)    12 หมู่บ้าน
 8.    โป่ง                (Pong)         11 หมู่บ้าน
 9.    วังยาว        (Wang Yao)        7 หมู่บ้าน
10.    นาหอ          (Na Ho)           9 หมู่บ้าน

    การปกครองส่วนท้องถิ่น
    ท้องที่อำเภอด่านซ้ายประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ได้แก่
1. เทศบาลตำบลด่านซ้าย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลด่านซ้าย
2. เทศบาลตำบลศรีสองรัก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลด่านซ้าย (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลด่านซ้าย)
3. องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากหมันทั้งตำบล
4. องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาดีทั้งตำบล
5. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกงาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกงามทั้งตำบล
6. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพนสูงทั้งตำบล
7. องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอิปุ่มทั้งตำบล
8. องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกกสะทอนทั้งตำบล
9. องค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโป่งทั้งตำบล
10. องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังยาวทั้งตำบล
11. องค์การบริหารส่วนตำบลนาหอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาหอทั้งตำบล

คำขวัญ: ดินแดนแห่งสัจจะและไมตรี ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน
พิกัดภูมิศาสตร์: 17°16′48″N 101°8′48″E
อักษรไทย    อำเภอด่านซ้าย
อักษรโรมัน    Amphoe Dan Sai
จังหวัด    เลย
พื้นที่ทั้งหมด    1,732.0 ตร.กม. (668.7 ตร.ไมล์)
ประชากร (2561) ทั้งหมด    52,166  คน
ความหนาแน่น    30.11 คน/ตร.กม. (78.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์    42120
รหัสภูมิศาสตร์    4205
ที่อยู่ : ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย ถนนแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120