อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
06.09
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
06.09
ข้อมูลพื้นฐาน : หนองหิน

# ประวัติ
หนองหินเดิมเป็นหมู่บ้านหนึ่งอยู่ในเขตการปกครองของตำบลปวนพุ อำเภอภูกระดึง ต่อมาได้แยกการปกครองจากตำบลปวนพุมาตั้งเป็น ตำบลหนองหิน เมื่อปี พ.ศ. 2523เมื่อเกิดการขยายตัวของพื้นที่ในเขตตำบลหนองหิน ซึ่งมีความเจริญทั้งทางด้านวัตถุ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนเมือง โดยเฉพาะชุมชนที่ตั้งบ้านหนองหิน (ปัจจุบันอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองหิน) จังหวัดเลยจึงได้เสนอกระทรวงมหาดไทยขอยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอ โดยรวมตำบลหนองหิน ตำบลปวนพุ และตำบลตาดข่า ตั้งเป็น กิ่งอำเภอหนองหิน ตามประกาศกระทรวงลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2540 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ปีเดียวกัน[1]ต่อมาจึงได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอหนองหิน ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[2]

# ที่ตั้งและอาณาเขต
อำเภอหนองหินตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด ห่างจากตัวจังหวัดเลย 45 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอวังสะพุง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอผาขาว
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอภูกระดึง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอภูหลวง

# ภูมิประเทศ
เป็นที่ราบสลับกับเนินเขา และบางบริเวณเป็นที่ราบสูง

# ภูมิอากาศ
สภาพพื้นที่ประกอบด้วยที่ราบสลับกับเนินเขา ทำให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงง่าย
ฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม อากาศแห้งแล้ง ลมพัดแรง อุณหภูมิเฉลี่ย 32-35 องศาเซลเซียส
ฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน ฝนตกไม่ตามฤดูกาล ลักษณะเป็นฝนทิ้งช่วง อุณหภูมิเฉลี่ย 32-38 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 134.25 มิลลิเมตร
ฤดูหนาว ระหว่างเดือนตุลาคม-มกราคม อากาศหนาวจัด มีลมแรง อุณหภูมิเฉลี่ย 6-12 องศาเซลเซียส

# การแบ่งเขตการปกครอง
การปกครองส่วนภูมิภาค
อำเภอหนองหินแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 3 ตำบล 34 หมู่บ้าน ได้แก่
1.    หนองหิน        (Nong Hin)        14 หมู่บ้าน    
2.    ตาดข่า            (Tat Kha)           5 หมู่บ้าน    
3.    ปวนพุ            (Puan Phu)        15 หมู่บ้าน    
การปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องที่อำเภอหนองหินประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

เทศบาลตำบลหนองหิน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองหิน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองหิน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหนองหิน)
1. องค์การบริหารส่วนตำบลตาดข่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตาดข่าทั้งตำบล
2. องค์การบริหารส่วนตำบลปวนพุ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปานพุทั้งตำบล

คำขวัญ: หนองหินถิ่นมหัศจรรย์ พฤกษ์พันธุ์ล้นหลาม หินงามถ้ำสวย มากด้วยน้ำใจ
พิกัดภูมิศาสตร์: 17°7′24″N 101°51′30″E
อักษรไทย    อำเภอหนองหิน
อักษรโรมัน    Amphoe Nong Hin
จังหวัด    เลย
พื้นที่ทั้งหมด    435.0 ตร.กม. (168.0 ตร.ไมล์)
ประชากร (2561) ทั้งหมด   25,220 คน
ความหนาแน่น    57.97 คน/ตร.กม. (150.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์    42190
รหัสภูมิศาสตร์    4214
ที่อยู่ : ที่ว่าการอำเภอหนองหิน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 42190