อีเมล์/เลขบัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน
บริการประชาชน
ผีตาโขน
07.10
ผีตาโขน
สวัสดีครับ...วันนี้มีอะไรให้ช่วยครับ ถามผีตาโขนมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้นะครับ
07.10
ข้อมูลพื้นฐาน : เอราวัณ

# ประวัติ
ชื่ออำเภอเอราวัณได้มาจากชื่อถ้ำขนาดใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่บนเขาลูกหนึ่งบริเวณเขตรอยต่อระหว่างอำเภอเอราวัณกับอำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยชาวบ้านเรียกกันว่า "ถ้ำเอราวัณ" เป็นถ้ำที่สวยงาม ซึ่งมีตำนานนิทานพื้นบ้านเรื่อง
ช้างเอราวัณกับนางผมหอม" ดังนั้นจึงได้นำไปตั้งชื่อหมู่บ้านเอราวัณและเป็นอำเภอเอราวัณในปัจจุบัน ท้องที่อำเภอเอราวัณเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอวังสะพุง ต่อมาวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 ทางกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศแบ่งเขต
ท้องที่การปกครองออก โดยยกฐานะเป็น กิ่งอำเภอเอราวัณ โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ปีเดียวกัน[1] โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่บ้านเอราวัณ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 13 ตำบลผาอินทร์แปลง เนื่องจากเป็นเขตชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจและการคมนาคมที่สะดวก (ปัจจุบันอยู่ในเขตเทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง) จากนั้นจึงได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอเอราวัณ ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[2]

# ที่ตั้งและอาณาเขต
อำเภอเอราวัณตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด ระยะทางห่างจากตัวจังหวัดเลยประมาณ 42 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมืองเลยและอำเภอนาด้วง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอนาวัง (จังหวัดหนองบัวลำภู)
ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอผาขาว อำเภอนาวัง และอำเภอศรีบุญเรือง (จังหวัดหนองบัวลำภู)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอวังสะพุง

# ภูมิศาสตร์
ลักษณะภูมิประเทศ
อำเภอเอราวัณมีพื้นที่ 262 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 163,750 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับภูเขา มีป่าเบญจพรรณและมีลำห้วยไหลผ่าน เช่น ลำน้ำสวย ลำน้ำหินฮาว ลำน้ำตาดข่า ลำน้ำป่าน และลำน้ำลิ้นควาย พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้แก่ ป่าดงซำทอง ป่าหนองไผ่ ป่าผาสามยอด และป่าโคกนกยูง มีเนื้อที่ป่าโดยประมาณ 82,155 ไร่ มีระดับความสูงของพื้นที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 270 เมตร

# ลักษณะภูมิอากาศ
อำเภอเอราวัณมีลักษณะภูมิอากาศ โดยแบ่งฤดูกาลตามลักษณะอากาศของประเทศไทย แบ่งออกเป็น 3 ฤดู ได้แก่
- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน อากาศจะร้อนและร้อนจัดที่สุดในเดือนมีนาคมและเมษายน เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับกับภูเขา ทำให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงง่าย ฤดูร้อนจะร้อนมาก และบางครั้งจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น
- ฤดูฝน จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก เริ่มปลายเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม จะเกิดฝนเนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่วนช่วงหลังจะเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมจะมีฝนเนื่องอิทธิพลจากร่องความกดอากาศต่ำและพายุจากทะเลจีนใต้
- ฤดูหนาว จะเริ่มหนาวตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ เป็นผลมาจากอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดจากประเทศจีนเข้าปกคลุมประเทศไทย ทำให้อุณหภูมิลดลงทั่วไป และมีอากาศเย็น เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นที่ราบสลับกับภูเขา ในฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด

# การแบ่งเขตการปกครอง
การปกครองส่วนภูมิภาค
อำเภอเอราวัณแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 47 หมู่บ้าน ได้แก่

1.    ผาอินทร์แปลง        (Pha In Plaeng)        14 หมู่บ้าน    
2.    เอราวัณ                    (Erawan)             16 หมู่บ้าน    
3.    ผาสามยอด            (Pha Sam Yot)         10 หมู่บ้าน    
4.    ทรัพย์ไพวัลย์         (Sap Phaiwan)           7 หมู่บ้าน    
การปกครองส่วนท้องถิ่น
ท้องที่อำเภอเอราวัณประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่
1. เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลผาอินทร์แปลงทั้งตำบล
2. เทศบาลตำบลเอราวัณ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเอราวัณทั้งตำบล
3. องค์การบริหารส่วนตำบลผาสามยอด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลผาสามยอดทั้งตำบล
4. องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์ไพวัลย์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทรัพย์ไพวัลย์ทั้งตำบล

คำขวัญ: เอราวัณช้างใหญ่ ถิ่นลำไยขามหวาน ตำนานบั้งไฟแสน ดินแดนผ้าไหมงาม
พิกัดภูมิศาสตร์: 17°18′30″N 101°56′24″E
อักษรไทย    อำเภอเอราวัณ
อักษรโรมัน    Amphoe Erawan
จังหวัด    เลย
พื้นที่ทั้งหมด  262.0 ตร.กม. (101.2 ตร.ไมล์)
ประชากร (2561) ทั้งหมด    34,872  คน
ความหนาแน่น    133.09 คน/ตร.กม. (344.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์    42220
รหัสภูมิศาสตร์    4213
ที่อยู่ : ที่ว่าการอำเภอเอราวัณ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 210 กิโลเมตรที่ 19 หมู่ที่ 13 ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 42220