วาระงานผู้บริหารจังหวัดเลย
วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

เวลา ภารกิจ สถานที่ หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ
ข้อมูล ณ วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564